Kilometerpenge: Søg om udbetaling

Når du er godkendt til kilometerpenge, skal du søge om udbetaling ved at oplyse om rejsedage hver måned. Derefter kan du få kilometerpenge udbetalt

For at få kilometerpenge udbetalt, skal du søge om udbetaling ved at taste dine rejsedage i selvbetjeningen.

Du kan oplyse rejsedage og søge udbetaling for måneden løbende eller for hele måneden ved månedens slutning. Du kan højest oplyse 5 rejsedage ugentligt.

Søger du om udbetaling af dine rejsedage senest den 5. inden klokken 19:00 i måneden efter, udbetales dine kilometerpenge til din NemKonto 3-5 hverdage efter - senest den 10. i måneden. Ud over den månedlige udbetaling udbetaler vi ugentligt for rejsedage måneden før, der er indberettet indenfor tidsfristen - sidste frist.

Søg om udbetaling af kilometerpenge

Sidste frist for at søge om udbetaling af kilometerpenge er den 5. i den måned, der ligger 2 måneder efter den, hvor du har haft rejsedagene.

Har du eksempelvis haft rejsedage i marts, er sidste frist for at søge om udbetaling for disse rejsedage den 5. maj. Har du haft rejsedage i april, er sidste frist for at søge om udbetaling af disse rejsedage den 5. juni. 

Søger du ikke om udbetaling af kilometerpenge inden for fristen, bortfalder din ret til kilometerpenge for måneden.

Du kan oplyse rejsedage i selvbetjeningen for returrejser mellem din bopæl og dit uddannelsessted til uddannelsesaktiviteter som:

  • Undervisning, kurser, forelæsninger og eksamen
  • Vejledning, møder i studiegrupper m.v.
  • Aktiviteter i bibliotek/læsesal/laboratorie/klinik mv.
  • Aktiviteter som led i ulønnet praktik og projektorienteret forløb

Du får udbetalt kilometerpenge med en dagssats, ud fra de rejsedage du oplyser. Hvis du eksempelvis har 14 rejsedage og bor 37 kilometer fra dit uddannelsessted, ser det sådan ud:

Du har 37 kilometer hver vej til og fra dit uddannelsessted: 2*37 km = 74 km

Fratrukket de 24 kilometer du ikke kan få kilometerpenge til: 74 km - 24 km = 50 km

Strækningen ganges med satsen: 50 * 1,18 = 59,- kr. pr. rejsedag

Beløbet pr. rejsedag ganges med antal rejsedage: 59,- kr. * 14 = 826 kr.

Kilometerpengene er skattepligtig B-indkomst. Husk derfor at ændre din forskudsopgørelse på tastselv.skat.dk, hvis du får kilometerpenge. Ændrer du ikke din forskudsopgørelse, vil du blive opkrævet restskat af Skattestyrelsen.

Dine kilometerpenge tæller ikke med i din egenindkomst, og de har ikke indflydelse på din SU.

Styrelsen kan foretage kontrol

I forbindelse med kontrol kan vi bede dig dokumentere, at du faktisk har rejst mellem din bopæl og dit uddannelsessted de rejsedage, du har oplyst. Ved meget lange rejsestrækninger kan der være et skærpet dokumentationskrav. Det samme gælder, hvis der på strækningen indgår rejse med færge eller over bro med broafgift.

Du kan blive bedt om at dokumentere din uddannelsesaktivitet, og at du selv har rejst. Dokumentation kan bestå af:

  • plan for din uddannelsesaktivitet – for eksempel uredigeret skema, plan for undervisningsforløb, kursusplaner og biblioteksbesøg, praktikaftale, aftale om særlig specialeplads eller lignende. Har du mødepligt til undervisningsaktiviteter kan vi desuden bede om dokumentation for fremmøde/fravær
  • dokumentation for faktiske rejser – for eksempel i form af uredigeret kopi af udgifter til benzin fra egen konto, log for brobizz eller anden rejsehjemmel for eventuel færgeoverfart eller broafgift, dokumentation for, at du har bil (eller andet køretøj) eller har bil til rådighed, erklæring om samkørsel (hvis du kører med en anden), kopi af personlig rejsehjemmel/billet, log for rejser på rejsekort med videre.

Du vil modtage et krav om at betale kilometerpenge tilbage, hvis du har fået udbetalt kilometerpenge for rejsedage, hvor du ikke har haft transport mellem bopæl og uddannelsessted.