COVID-19 (Coronavirus) og transportrabat

Publiceret 24-03-2020

For english version see below.

I forlængelse af COVID-19 (Coronavirus) er studerende og mange offentlige medarbejdere sendt hjem. Situationen kan give anledning til spørgsmål om Ungdomskort eller kilometerpenge.

Er dit spørgsmål af generel karakter, beder vi dig orientere dig her på ungdomskort.dk eller i selvbetjeningen. Vores og uddannelsesstedernes mulighed for at hjælpe dig kan i øjeblikket være begrænset.

Har du brug for svar på spørgsmål om din sag om transportrabat, kan du kontakte dit uddannelsessted. Vi opfordrer dig til at undersøge, hvordan transportmedarbejderen kan kontaktes på uddannelsesstedets hjemmeside, intranet eller lignende.

Længere svartider

Da alle i disse dage arbejder under ændrede forhold, har vi ikke samme mulighed for at hjælpe som normalt. Vi håber derfor på forståelse for, at der kan være længere svartider den kommende tid.

Refusion af Ungdomskort

Vil du undersøge, om du kan få refunderet dit Ungdomskort, skal du kontakte det trafikselskab, der har udstedt kortet til dig - se for eksempel DSB's side om refusion af billetter og kort i forbindelse med coronavirus her.

Kilometerpenge

Er du godkendt til kilometerpenge til dit uddannelsessted, kan du ikke registrere rejsedage dertil i den periode, hvor der er lukket og ikke foregår nogle uddannelsesaktiviteter. Det skyldes, at det er netop denne strækning, du er godkendt til.

Er du godkendt til kilometerpenge til eksempelvis ulønnet praktik eller klinikforløb, hvor du møder frem i perioden, kan du dog fortsat registrere rejsedage. 

Vi kan foretage kontrol af rejsedage i perioden.

Ansøgninger om kilometerpenge behandles fortsat, men du må regne med en længere sagsbehandlingstid. Ved nye ansøgninger kan der opstå udfordringer med at vedhæfte den korrekte dokumentation, da uddannelsesaktiviteter er aflyst og ændret, og da opslag i rejseplanen i nogle tilfælde ikke vil vise normale rejsetider i perioden. Du kan i så fald søge igen, når uddannelsesaktiviteter og rejsetider er normale og kan dokumenteres.

Mere information

Vi opdaterer ungdomskort.dk med information om COVID-19, hvis der er nyt.

Vi henviser i øvrigt til temaside på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

COVID-19 (Coronavirus) and transport discount

As a result of COVID-19 (Coronavirus), many students and public sector employees have been sent home. The situation may leave some with questions about Ungdomskort or mileage allowance.

If you have questions of a general nature, we request that you keep yourself informed via ungdomskort.dk or in the self- service options. We and many of our educational institutions have a limited ability to assist at the moment.

If you have specific questions about your transport discount case, you can contact your educational institution (in danish). We recommend that you find out how best to contact the person responsible for transport at your institution by checking out their website, intranet or similar.

Longer response times

As everyone is working under different conditions at the moment, we do not have the same opportunities to advise you as we normally would. We therefore request your understanding and patience if response times are longer in the coming period.

Reimbursement of Ungdomskort

If you want to know if you can have your Ungdomskort reimbursed, you should contact the transport company that issued your card – see for example DSB's page on refunding tickets and cards in connection with the COVID-19 situation (in danish).

Mileage allowance (Kilometerpenge)

If you are approved for mileage allowance (kilometerpenge) for transport to your educational institution, you cannot register travel days during the period where it is closed and no educational activities are taking place on campus. This is because your allowance is approved to and from the institution only.

However, if you are approved for mileage allowance (kilometerpenge) for example for an unpaid internship or clinical placement where you continue to meet in person at the location, you can continue to register your travel days. We may carry out spot checks of registered travel during this period.

Applications for mileage allowance (kilometerpenge) continue to be processed, but you can expect a delay in processing. New applications may experience challenges in attaching the correct documentation as the educational activities have been cancelled or changed, and travel timetables may not show normal times during this period. If so, you can apply again when educational activities and travel timetables return to normal and can be documented.

More information

We will update ungdomskort.dk with information about COVID-19 as necessary.

We also advise you to follow the webpage of the Ministry of Higher Education and Science.