Betingelser

For at få Ungdomskort skal du opfylde betingelserne:

 • du går på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, der er godkendt til Ungdomskort 
 • din uddannelse eller dit undervisningsforløb er tilrettelagt som heltidsundervisning
 • du har bopæl i Danmark, Øresundsregionen i Sverige eller Flensborgzonen i Tyskland
 • din daglige rejsetid er højst 3½ time hver vej
 • du modtager ikke tilskud til transport efter andre ordninger

Betingelserne for Ungdomskort gælder også for anden transportrabat end Ungdomskort.

Du har ikke ret til Ungdomskort under orlov eller lønnet praktik (herunder ved uddannelsesaftale med løn under erhvervsuddannelsernes grundforløb).

Du har selv ansvar for at søge om godkendelse til Ungdomskort og bestille det hos dit trafikselskab i tide. I tide betyder, at du skal have søgt og bestilt Ungdomskort mindst 14 dage før, du skal bruge det. Læs mere om tidsfrister.

Du kan få Ungdomskort, hvis du opfylder betingelserne og er studieaktiv på en af følgende ungdomsuddannelser, der giver ret til SU:

 • Adgangskurset til ingeniøruddannelsen, de maritime professionsbacheloruddannelser, professionsuddannelserne skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør samt erhvervsakademiuddannelsen til markedsføringsøkonom
 • Almen voksenuddannelse (avu)
 • Enkeltfagsundervisning på hf- og studentereksamensniveau
 • Erhvervsuddannelsernes grundforløb 1. del og 2. del (kun hvis du ikke får løn), Webudvikler (hovedforløb), og og landbrugsuddannelsens trin 3 Produktionsleder og trin 4 Agrarøkonom
 • Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) (kun forløb, der giver ret til SU)
 • Fodterapeutuddannelsen
 • Forberedelseskursus for visse udlændinge (FIF)
 • Forberedende voksenundervisning (fvu)
 • Grundlæggende maritim uddannelse
 • Gymnasial supplering (gs). Du kan kun få Ungdomskort i den periode, du er indskrevet, det vil sige den periode, der er godkendt til SU
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
 • International Baccalaureate
 • Politikadetuddannelsen
 • Sergentuddannelsen i hæren
 • Skibsassistent
 • Skipperskoleuddannelser (kyst- og fiskeskipper af 3. grad)
 • Social- og sundhedsuddannelsernes grundforløb (kun hvis du ikke får løn)
 • Studentereksamen (stx)
 • Studenterkursus
 • SU-berettigende dele af grunduddannelsen til landmand
 • Vildtforvalteruddannelsen
 • Færgenavigatøruddannelsen

Hvis du deltager i nedenstående undervisningsforløb, er der ikke krav om, at forløbet giver ret til SU:

 • Ordblindeundervisning for voksne
 • Forberedende grunduddannelse (FGU) (kun hvis du ikke er i aktivering) samt
 • FGU-baseret erhvervsuddannelse med skoleydelse (kun hvis du ikke har uddannelsesaftale med løn i perioden og du ikke er i aktivering)
 • Afsøgningsforløb efter lov om kommunal ungeindsats (giver alene ret til fleksibel ordning og kun, hvis du ikke er i aktivering)
 • Erhvervsgrunduddannelse (EGU, skoleundervisning herunder værkstedsskole med skoleydelse), den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU), eller produktionsskoleforløb (kun hvis du ikke er i aktivering) eller produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE), som er påbegyndt før den 1. august 2019.

Disse undervisningsforløb giver kun ret til Ungdomskort, hvis de er tilrettelagt som heltidsundervisning på mindst 23 timer ugentligt over en sammenhængende periode af mindst tre måneders varighed:

 • HF- eller STX-enkeltfagsundervisning
 • Almen voksenuddannelse
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)

Er du i tvivl om, om du kan få Ungdomskort til din ungdomsuddannelse, skal du spørge transportmedarbejderen på dit uddannelsessted.

Elever på folkeskoleniveau

Du kan ikke få Ungdomskort til undervisning på folkeskoleniveau – heller ikke selvom du tager 9. eller 10. klasses afgangsprøve på en ungdomsskole, efterskole, EUD10, 20/20 eller lignende. I de tilfælde sørger kommunen for transport efter bekendtgørelse af lov om folkeskolen.

Alle unge mellem 16 og 19 år kan købe det særlige Ungdomskort for 16-19 årige, der ikke går på en godkendt ungdomsuddannelse.

Du kan få Ungdomskort til de videregående uddannelser, der er godkendt til SU. Se listen over videregående uddannelser, der er godkendt på su.dk her.

Går du på en videregående uddannelse i Sverige eller Tyskland, kan du læse om betingelserne her.

Sådan defineres daglig rejsetid på højst 3½ time hver vej

En betingelse for at få Ungdomskort eller anden transportrabat, er, at din daglige rejsetid højst varer 3½ time hver vej:

Rejsetid for Ungdomskort

Din rejsetid med Ungdomskort svarer til den tid, rejseplanen.dk fortæller det tager at rejse med offentlig transport fra din bopæl til dit uddannelsessted en hverdag morgen i myldretiden. Rejsetiden vises i din ansøgning i trin 1.

Du svarer på tro og love i din ansøgning om din rejsetid er højst 3½ time hver vej.

Er der i en afgrænset periode forlænget rejsetid med offentlig transport (eksempelvis på grund af sporarbejde eller lignende), er det fortsat den normale rejsetid, som gælder. Kan du nedbringe rejsetiden til 3½ time eller derunder ved for eksempel at cykle til stationen i stedet for at gå, er det denne rejsetid som gælder.

Styrelsen kontrollerer jævnligt godkendelser til Ungdomskort med lange rejsetider og afbryder godkendelsen, hvis betingelsen ikke opfyldes.

Rejsetid for kilometerpenge

Din rejsetid med kilometerpenge svarer til den tid krak.dk fortæller det tager at køre i bil fra din bopæl til dit uddannelsessted.

Læs mere om dispensation for betingelsen om højst 3½ time her.