Kontantrabat

I helt særlige tilfælde kan du få udbetalt din rabat kontant

Du har selv ansvar for at søge om godkendelse til Ungdomskort og bestille det hos dit trafikselskab i tide. I tide betyder, at du skal have søgt og bestilt Ungdomskort mindst 14 dage før, du skal bruge det. 

I særlige situationer kan du dog være nødt til at søge godkendelse på et skema, se herunder om særlige bopælsforhold og praktik eller forlagt undervisning.

Har du været nødt til at købe et personligt periodekort til fuld pris eller bruge rejser på dit personlige rejsekort, kan du i særlige tilfælde få kontantrabat i stedet for den rabat, som Ungdomskortet ellers giver dig. Du kan dog kun få kontantrabat, hvis du har søgt i tide, men ansøgningen ikke kunne gennemføres på grund af helt ekstraordinære forhold.

Dit uddannelsessted kan vejlede dig om muligheden for at søge kontantrabat, og det er også der, du afleverer din ansøgning. Hvis du læser hele din uddannelse i udlandet, fungerer styrelsen som dit uddannelsessted.

Det er styrelsen der afgør, om du kan få kontantrabat. 

Du kan søge om kontantrabat, hvis:

 • du har søgt om godkendelse i trin 1 til Ungdomskort i tide (mindst 14 dage før), men ansøgningen kunne ikke gennemføres på grund af helt ekstraordinære forhold og
 • du har været nødt til at købe et personligt periodekort til fuld pris eller bruge rejser på dit personlige rejsekort

Periodekortet eller rejserne på dit personlige rejsekort skal gælde strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted og gælde en periode, hvor du har ret til Ungdomskort.
Periodekortet eller det personlige rejsekort skal være udstedt hos et dansk trafikselskab.

For at søge om udbetaling af kontantrabat skal du printe og udfylde skemaet Ansøgning om udbetaling af kontantrabat og aflevere det på dit uddannelsessted.

Du skal aflevere ansøgningen med dokumentation senest 1 måned efter den periode, du søger for. Perioden du søger for kan højst være 3 måneder (90 dage). Du kan kun søge en gang for samme periode.

Du får svar som Digital Post via borger.dk.

Beskriv i din ansøgning, hvorfor du mener, at du opfylder betingelserne for at få udbetalt kontantrabat og ikke kunne købe et Ungdomskort i tide.

Du kan først søge udbetaling af kontantrabat, når perioden, du søger for, er udløbet.

Sammen med ansøgningsskemaet skal du vedlægge dokumentation for dine rejser på personligt rejsekort eller periodekort.

Har du brugt personligt rejsekort eller periodekort:

 • Vedlæg screendump af log over dine rejser/dit periodekort fra mitrejsekort.dk - kopi af hele siden med dit navn og perioden/alle de rejser, du søger rabat for. Det skal fremgå af kopi af log, at det er dig, der har rejst.

Har du brugt periodekort på APP/telefon:

 • Vedlæg et skærmdump af selve kortet fra telefonen,
 • Kopi af den kvittering du fik tilsendt på mail, da du købte kortet og
 • Oplys den mailadresse, du brugte til at bestille dit periodekort hos trafikselskabet

I visse situationer skal du anvende et særligt skema for at søge om ret til kontantrabat, før du søger om udbetaling, fordi du ikke kan søge om godkendelse i Trin 1 i selvbetjeningssystemet: 

Kan du ikke søge Ungdomskort fra din folkeregisteradresse, fordi du opholder dig på krisehjem, safehouse eller på kriminalforsorgens udslusningsinstitutioner, eller har du navne- og adressebeskyttelse (hemmelig adresse), skal du printe og udfylde Ansøgning om ret til rabat på transport – særlige bopælsforhold. Aflever skemaet sammen med dokumentation for de særlige bopælsforhold på dit uddannelsessted. Når du er godkendt kan du søge udbetaling af kontantrabat som beskrevet ovenfor.

Har du i særlige situationer alene brug for transportrabat fra din bopæl til ulønnet praktik eller forlagt undervisning – og ikke til dit uddannelsessted – kan du søge om ret til kontantrabat på et særligt skema eller i selvbetjeningen. Det gælder:

 • hvis der er over 3½ times rejsetid fra din bopæl til dit uddannelsessted, så du ikke har ret til Ungdomskort på denne strækning og derfor ikke kan få det ekstra Ungdomskort til praktik eller forlagt undervisning
 • hvis du på videregående uddannelse har forhøjet egenbetaling for Ungdomskortet fra din bopæl til dit uddannelsessted og derfor ønsker kun at få Ungdomskort på strækningen til din praktik eller forlagte undervisning

Du skal udfylde og printe Ansøgning om ret til rabat på transport til ulønnet praktik eller forlagt undervisning – uden Ungdomskort. Aflever skemaet sammen med dokumentation for din rejse og din praktik eller forlagte undervisning på dit uddannelsessted. Når du er godkendt kan du søge udbetaling af kontantrabat som beskrevet ovenfor.

Læs mere om Praktik og forlagt undervisning – se særligt afsnittet Transportrabat kun til praktik og forlagt undervisning.

Mener du, at en systemfejl er årsag til, at du ikke kunne søge i tide, skal du beskrive systemfejlen og om muligt vedlægge dokumentation - for eksempel kopi eller screendump af fejlmeddelelser, skærmbilleder med videre. Styrelsen vil herefter behandle din ansøgning.

Hvis du bor i Danmark uden for hovedstadsområdet og læser en hel uddannelse i Øresundsregionen i Sverige, er det ikke muligt at udstede et Ungdomskort til dig. Du kan i stedet søge kontantrabat. Du skal:

 • søge om at blive godkendt til Ungdomskort i trin 1 i selvbetjeningen, og derefter
 • søge kontantrabat som beskrevet her på siden under "Sådan søger du kontantrabat"
 • sende ansøgning med dokumentation til styrelsen - se kontaktoplysninger på su.dk

Hvis du i en periode er på fuld meritgivende udveksling eller ulønnet praktik i Danmark som del af din uddannelse i udlandet kan du søge kontantrabat, hvis du opholder dig i Danmark. Du skal henvende dig til styrelsen inden perioden starter for at få bekræftet, at du har ret  til kontantrabat. Efterfølgende skal du søge udbetaling af kontantrabat som beskrevet her på siden. I ansøgningen skal du desuden oplyse uddannelsesretning, uddannelsesgrad samt start- og slutdato for din udveksling/praktik (dd-mm-åå).

Ud over dokumentation for dine rejser på personligt rejsekort eller periodekort skal du vedlægge dokumentation for din udveksling eller ulønnede praktik. Dokumentationen skal vise, at du får fuld merit og ikke bliver forsinket i uddannelsen.

Dokumentation for udveksling skal være underskrevet af dit uddannelsessted. Skal du i ulønnet praktik, skal du desuden vedlægge dokumentation fra dit praktiksted, der viser, at du ikke modtager løn, vederlag, tilskud eller anden økonomisk kompensation under praktikken. Dokumentation for ulønnet praktik skal være underskrevet af dit praktiksted

Send ansøgning med dokumentation til styrelsen - se kontaktoplysninger på su.dk.

Læs mere her om transportrabat og Ungdomskort, når du læser i udlandet her.
Læs mere om krav til dokumentation, når du læser i udlandet på su.dk her.

Bor du i Danmark og tager en del af din danske uddannelse i Øresundsregionen i Sverige eller Flensborgzonen i Tyskland, kan du søge transportrabat til forlagt undervisning. Har du alene brug for transportrabat til forlagt undervisning i perioden, kan du søge kontantrabat til den godkendte strækning.

Du søger godkendelse til forlagt undervisning i selvbetjeningen, Trin 1. Dit uddannelsessted skal godkende ansøgningen. Derefter søger du udbetaling af kontantrabat som beskrevet herover.

Læs mere om transport over grænsen til studieophold.

Du kan få konkret vejledning om transportrabat til studieophold på dit uddannelsessted. 

Har trafikselskabet udelukket dig fra at få Ungdomskort, fordi du i en periode har misbrugt det, kan du i stedet søge kontantrabat mellem din bopæl og dit uddannelsessted i perioden.

Ved ansøgning skal du dokumentere, at trafikselskabet har sanktioneret dig i perioden som følge af, at du har misbrugt dit Ungdomskort.

Godkender vi din ansøgning om kontantrabat, sætter vi beløbet ind på din NemKonto. Har du ikke en NemKonto, skal du oprette en - spørg i din bank eller se www.nemkonto.dk.

Du får udbetalt det beløb, der overstiger din egenbetaling.

Du kan ikke få kontantrabat, hvis du:

 • ikke har søgt godkendelse i tide (14 dage før)
 • har købt billet eller klippekort
 • ikke har kunnet søge, fordi skolen ikke har indskrevet dig
 • er blevet optaget sent på uddannelse for eksempel lige før studiestart
 • er kommet til at købe et kort til 16-19 årige i stedet for et kort til studerende på ungdoms- eller videregående uddannelse